MKS Třebíč Oficiální stránky MKS Třebíč
Památky UNESCO

Židovská čtvrť

Židovská čtvrť

Židovská čtvrť byla společně s židovským hřbitovem zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2003.

Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, budova židovské radnice, rabínův dům, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy.

 

 

unesco

Historie židovského osídlení v Třebíči
 

O přítomnosti židovského etnika v Třebíči, příp. v jejím nejbližším okolí, máme zprávy již z 1. pol. 14. století (1338) a z počátku 15. stol. (před 1410), avšak o početnosti ani osídlení (Podklášteří) tehdejší židovské komunity nemůžeme říci nic určitého. Na prahu raného novověku vypověděl Židy z panství Jan Jetřich Černohorský z Boskovic (někdy v letech 1528 – 1546) a jeho rozhodnutí potvrdil r. 1547 i Jan z Pernštejna.

Další osudy Židů tak můžeme sledovat až v době Osovských z Doubravice, kdy se na panství vrátili zpět. V roce 1573 žily dvě židovské rodiny na předměstí na Stařečce (zde pouze přechodně) a šest na Podklášteří. Právě na Podklášteří, dříve služebné vsi benediktinského kláštera, se vykupováním původně křesťanských domů postupně formovalo „židovské město“. Počet židovských obyvatel rostl trvale od sklonku třicetileté války, nejdynamičtěji pak od 80. let 17. století až do roku 1723, kdy došlo k formálnímu ustavení židovského ghetta. Tehdy přikázal Jan Josef z Valdštejna posledním křesťanským hospodářům, jejichž domy se nacházely uvnitř židovského sídliště, aby své nemovitosti vyměnili s Židy, kteří vlastnili domy v křesťanské zástavbě. Ve druhé polovině 18. století se stavební vývoj židovského ghetta prakticky zastavil. Židovské sídliště tvořil soubor domů židovské obce (2 synagogy, obecní dům, rabinát, škola, chudobinec a rituální porážka) a více než stovka domů soukromých. Počet židovských obyvatel žijících v ghettu zřejmě nikdy výrazně nepřekročil hranici 1500 osob. Zrovnoprávnění židovského etnika v pol. 19. stol. přineslo opouštění stísněného ghetta zámožnějšími Židy, kteří se usazovali nejen v různých částech Třebíče, ale odcházeli i do velkých měst monarchie. Roku 1900 žilo v židovském čtvrti už pouze 409 Židů. Původní židovské obyvatelstvo postupně nahrazoval příliv křesťanů rekrutujících se ze sociálně slabších vrstev. Osudnou se třebíčským Židům stala nacistická okupace, během níž byli takřka všichni vyvražděni. Židovská čtvrť (Zámostí) se pro svou jedinečnou architektonickou a urbanistickou hodnotu dostala v roce 2003 na prestižní seznam památek UNESCO.

Zadní synagoga

V dobových pramenech označována též jako Nová synagoga, Nová škola, Vysoká synagoga nebo Horní modlitebna. Přestože Zadní synagoga vykazuje řadu renesančních prvků, byla postavena až v roce 1669 nebo krátce předtím.

Snaha židovské obce o rozšíření objektu r. 1693 ztroskotala na zamítavém stanovisku vrchnosti, jež dokonce přikázala stavbu zbourat. K naprosté demolici synagogy, jíž byla stržena pouze střecha, sice nedošlo, ale i tak objekt povážlivě chátral. Proto se představitelé židovské obce obrátili r. 1705 na nového majitele panství hraběte Jana Karla z Valdštejna s žádostí, aby mohli synagogu zastřešit a využívat k bohoslužebným účelům. Jan Karel souhlasil, ovšem s podmínkou, že nedojde k rozšíření stavby. Zadní syngoga tak byla v letech 1705-1707 obnovena a interiér opatřen jedinečnou barokní výmalbou, která je považována za nejstarší příklad dochované synagogální malířské výzdoby na Moravě.

Model židovské čtvrti

Na galerii synagogy se nachází unikátní model židovské čtvrti v měřítku 1 : 100 zachycující stav bývalého ghetta k roku 1850. Je dílem Stanislava Vršky, který na jeho vytvoření použil leteckou vodovzdornou překližku o síle 0,8 - 1,55 mm a lipové dřevo, některé drobné detaily jsou z prolakovaného kartonu. Konstrukce modelu začala na sklonku roku 2004 a byla dokončena v dubnu 2006. Jednotlivé objekty modelu jsou vytvořeny precizně a do všech detailů. Tvůrci modelu Stanislav Vrška, Milan Šťastný ml. a historik Rudolf Fišer vycházeli z pozemkových knih, zachovaných starších plánů a kreseb, historických fotografií, také z výsledků probíhajícího stavebně-historického průzkumu a poznatků o architektonické podobě jiných ghett. 


Dům Seligmanna Bauera

Dům byl postaven krátce před r. 1798 Seligmannem Bauerem na tzv. Španělovském pozemku. Jeho význam a hodnota spočívá především v jeho přímém spojení s objektem Zadní synagogy. Nachází se v něm schodiště vedoucí na západní ženskou galerii. Majitelé domu byli trvale zavázáni udržovat ženám tento přístup volný.

V přízemí se nachází vetešnictví připomínající jednu z charakteristických činností, kdysi provozovanou židovským obyvatelstvem. V zadním traktu je umístěna moderně vybavená kuchyně, umožňující příležitostnou přípravu košer pokrmů.

První patro autenticky zobrazuje typické bydlení židovské rodiny v meziválečném období.

Podkroví domu je přizpůsobeno přednáškovému sálu, který je opatřen moderní audiovizuální technikou.

Z důvodu striktních jídelních předpisů existovala v židovské čtvrti místa, která zajišťovala pro celou komunitu rituálně čisté (košer) maso. Součástí prohlídky domu je také košer řeznictví, nacházející se v přístavku na dvoře.


Pamětní síň a expozice Děti Antonína Kaliny

Antonín Kalina, třebíčský rodák, který díky svému hrdinství zachránil nejméně 900 židovských dětí, vězněných za druhé světové války v koncentračním táboře Buchenwald.

O příběhu Antonína Kaliny dlouhou dobu nikdo nevěděl, a to ani místní lidé. Antonín Kalina se od světově proslulých zachránců Židů, jakými byli Oskar Schindler či Nicholas Winton, zásadně lišil. Záchranu dětí organizoval v situaci, kdy mu šlo o vlastní život. Byl totiž politickým vězněm v koncentračním táboře a v průvodních listinách gestapa měl napsáno: „Návrat nežádoucí“. Zemřel v roce 1990 a roku 2012 byl in memoriam oceněn titulem Spravedlivý mezi národy udělovaným lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holocaustem.

Součástí pamětní síně je expozice Děti Antonína Kaliny, která připomíná záchranu sedmi ze skoro tisícovky chlapců, kteří se později stali významnými světovými osobnostmi v několika oborech, a mezi kterými jsou třeba i nositelé Nobelovy ceny apod. Všichni zachránění chlapci jsou v expozici symbolicky zastoupeni na kovovém Stromě života v podobě lístků s jejich jmény, zhotovených pasíři či uměleckými kováři ze Střední průmyslové školy Třebíč.

 

PODROBNÝ KATALOG ŽIDOVSKÉ ČTVRTI ZDE

STOPY HOLOCAUSTU V TŘEBÍČI

 

Kontakty:

Tel.:+420 568 610 023

Tel.: +420 568 823 005

E-mail: infosynagoga@mkstrebic.cz

 


Otevírací doba

 

Otevřeno denně

leden - červen 9.00 – 17.00
červenec - srpen 9.00 – 18.00
září - listopad 9.00 – 17.00
prosinec 9.00 – 16.00

 


 


 

SLUŽBY

TIC Zadní synagoga zajišťuje prodej vstupenek a průvodcovské služby v Zadní synagoze, židovském muzeu Seligmanna Bauera, po židovské čtvrti a židovském hřbitově. Dále je zde možné zakoupit vstupenky do Expozice Antonína Kaliny. Na TIC je rovněž umístěna recepce sousedního penzionu U Synagogy.

Svým návštěvníkům TIC nabízí informační a propagační materiály a upomínkové předměty.

 

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA/CENY

Zadní synagoga spojená s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera

 • Časy prohlídek: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 (červenec-srpen)
 • Délka prohlídky cca 45 minut.
Prohlídky s průvodcem
Plné vstupné 140 Kč/os. 6 EUR/person
Snížené vstupné* 110 Kč/os. 5 EUR/person
Školní výpravy - základní školy 50 Kč/os.  
Rodinné vstupné** 350 Kč 12 EUR 

 

 


 


 

 


Cizojazyčné prohlídky a prohlídky s tlumočením - příplatek ke vstupnému 20,- Kč/os., resp. 1 EUR/os.

* Snížené vstupné: Studenti, senioři, děti 6 a více let, ZTP, ZTP/P, držitelé karet ISIC, ITIC, KČT, Alive. Slevy poskytujeme po předložení platného průkazu o slevě.

** Rodinné vstupné: 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let


Pamětní síň a expozice Děti Antonína Kaliny

 

Plné vstupné 50 Kč/os.   2 EUR/person
Snížené vstupné* 30 Kč/os.   1 EUR/person
Školní výpravy - základní školy 20 Kč/os.

 

* Snížené vstupné: studenti, senioři, děti 6 a více let, ZTP, ZTP/P, držitelé karet ISIC, ITIC, KČT, Alive, EYCA


Židovská čtvrť - Okruh I

 • Průvodcovské služby po židovské čtvrti jsou pouze na základě objednání min. 2 dny předem pro min. 5 osob.
 • Okruh I zahrnuje prohlídku Zadní synagogy spojenou s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera, procházku židovskou čtvrtí se zastavením u zajímavých objektů. Délka prohlídky cca 1,5 hodiny.
 • Poslední prohlídka (Okruh I.) je možná nejpozději 2 hodiny před zavírací dobou synagogy.

 

Plné vstupné 190 Kč/os. 8 EUR/person
Snížené vstupné* 140 Kč/os. 6 EUR/person
Školní výpravy - základní školy 100 Kč/os.  

 


 Cizojazyčné prohlídky a prohlídky s tlumočením - příplatek ke vstupnému 20,- Kč/os., resp. 1 EUR/os.

* Snížené vstupné: Studenti, senioři, děti 6 a více let, ZTP, ZTP/P, držitelé karet ISIC, ITIC, KČT, Alive

** Rodinné vstupné: 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let


Židovská čtvrť - Okruh II

 • Průvodcovské služby po židovské čtvrti jsou pouze na základě objednání min. 2 dny předem pro min. 5 osob.
 • Okruh II zahrnuje prohlídku Zadní synagogy spojenou s prohlídkou Domu Seligmanna Bauera, procházku židovskou čtvrtí se zastavením u zajímavých objektů a židovského hřbitova. Délka prohlídky cca 2 hodiny.
 • Poslední prohlídka (Okruh II.) je možná nejpozději 2,5 hodiny před zavírací dobou synagogy.

 

Plné vstupné 220 Kč/os. 9 EUR/person
Snížené vstupné* 160 Kč/os. 7 EUR/person
Školní výpravy - základní školy 120 Kč/os.  

 


 

 


Cizojazyčné prohlídky a prohlídky s tlumočením - příplatek ke vstupnému 20,- Kč/os., resp. 1 EUR/os.

* Snížené vstupné: Studenti, senioři, děti 6 a více let, ZTP, ZTP/P, držitelé karet ISIC, ITIC, KČT, Alive

** Rodinné vstupné: 2 dospělí + max. 3 děti do 15 letDržitelům karet ISIC, ITIC, ALIVE a EYCA poskytujeme slevu.

karta mladeze  Sleva 2

 

UPOZORNĚNÍ

 

 • V době konání kulturních a společenských akcí může být otevírací doba TIC omezena.
 • Památky Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera jsou přístupné dle otevírací doby TIC Zadní synagogy.
 • Průvodcovská služba v židovské čtvrti (okruh I a II) je pouze na základě objednání min. 2 dny předem pro minimálně 5 osob.

Dům Seligmanna Bauera v soutěži Ceny Kudy z nudy 2011

21. 10. 2011 vyhlásila Agentura CzechTourism výsledky třetího ročníku soutěže Ceny Kudy z nudy 2011. Do první desítky se letos jako novinka turistické sezóny dostal i Dům Seligmanna Bauera v Třebíči, který se v soutěži v rámci regionu Vysočina umístil s počtem 477 hlasů na 6. místě.

Do hlasování se po celé republice zapojilo 11 000 lidí, kteří mezi 200 nominovaných míst v několika kategoriích rozdělili téměř 100 000 hlasů.

Děkujeme všem, kteří svým hlasem podpořili naši památku.


fb odkaz

 

Fotogalerie

Židovská čtvrť v noci

Židovská čtvrť v noci


Domy v židovské čtvrti

Domy v židovské čtvrti


Třebíčská židovská čtvrť

Třebíčská židovská čtvrť


Rozcestí - Židovská čtvrť

Rozcestí - Židovská čtvrť


Ul. Leopolda Pokorného

Ul. Leopolda Pokorného


 

Zadní synagoga 4

Zadní synagoga 4


Zadní synagoga 2

Zadní synagoga 2


Skryté uličky a průchody

Skryté uličky a průchody


Zadní synagoga

Zadní synagoga


Zadní synagoga 3

Zadní synagoga 3


 

Zadní synagoga 5

Zadní synagoga 5


Přední synagoga - židovská čtvrť

Přední synagoga - židovská čtvrť


Židovská čtvrť - zákoutí

Židovská čtvrť - zákoutí


Uličky židovské čtvrti

Uličky židovské čtvrti


Uličky v židovské čtvrti

Uličky v židovské čtvrti


 

Dům Seligmanna Bauera 2

Dům Seligmanna Bauera 2


Dům Seligmanna Bauera

Dům Seligmanna Bauera


Pohled - Židovská čtvrť

Pohled - Židovská čtvrť


 

 


<< zpět

S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací
ODKAZY Visit Třebíč Třebíč Třebíč UNESCO Kudy z nudy
PARTNEŘI ICOM TTS ČEZ
facebook © MKS Třebíč