Hlavní strana MKS Třebíč Dokumenty Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

 Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona
č. 171/2023 Sb.
o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“)

 

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

a)    elektronicky na speciální emailovou adresu oznameni@trebic.cz,

b)    písemně v označené obálce „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“ na shora uvedenou adresu Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč,

c)    ústně na telefonním čísle +420 568 896 220. Linka je přímá na příslušnou osobu a je zpravidla obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod.,

d)    na žádost a v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) také osobně.

 

Příslušnou osobou je Mgr. Jan Leitner, vedoucí Oddělení právního a personálního Městského úřadu Třebíč.

 

Městské kulturní středisko Třebíč jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona. Oznámení tedy mohou podávat jen zaměstnanci a osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.